Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Soteq Zonnepanelen

 

Artikel 1 Identiteit

Soteq Zonnepanelen is een eenmanszaak, met als doel: verkopen, onderhouden, monteren en installeren van zonnestroomsystemen, en het geven van advies op maat.

Soteq Zonnepanelen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 91655412 en draagt btw-identificatienummer NL865726152B01. Soteq Zonnepanelen is gevestigd aan De Voltastraat 20e (7006 RV) te Doetinchem. We zijn te bereiken via info@soteq.nl, via www.soteq.nl en telefonisch op +31314-234010.

 

Artikel 2 Definities

 1. Algemene voorwaarden: voorliggende Algemene voorwaarden.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Diensten van Soteq Zonnepanelen, en die:
  1. niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument), of
  2. handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant)
 3. Partijen of Partij: Soteq Zonnepanelen en/of Klant.
 4. Overeenkomst: de tussen Soteq Zonnepanelen en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand.
  Tot het moment van sluiten van de Overeenkomst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.
  Soteq Zonnepanelen verricht de Diensten en Producten. De Klant betaalt hiervoor een prijs.
  De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Soteq Zonnepanelen en de aanvaarding daarvan door Klant. Dit wordt nader gespecificeerd in Artikel 4 van deze Algemene voorwaarden. 
 5. Diensten: alle door Soteq Zonnepanelen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten. Onder andere het leveren, aanleggen, installeren en monteren van zonnestroomsystemen zoals zonnepanelen, omvormers, en bijbehorende onderconstructie en het onderhouden ervan. Daarnaast stelt Soteq Zonnepanelen de Klant in de gelegenheid kosteloos gebruik te maken van een specifieke App, waarmee zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de zonuren bijgehouden kunnen worden. Ook geeft Soteq Zonnepanelen advies over de zonnestroomsystemen, de geleverde Producten en alle andere door Soteq Zonnepanelen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, en inclusief werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. Producten: alle door Soteq Zonnepanelen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde zonnestroomsystemen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Soteq Zonnepanelen zelf. Bijvoorbeeld zonnepanelen, omvormers en alle toebehoren.
 7. Website: de Website van Soteq Zonnepanelen, te raadplegen via www.soteq.nl.

 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Soteq Zonnepanelen en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk met Soteq Zonnepanelen overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 4. Soteq Zonnepanelen wijst de inkoop- of andere voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Als blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden en ook de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen spannen zich in een dergelijk geval in om de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert, binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.
   

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Soteq Zonnepanelen via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Soteq Zonnepanelen overlegt met Klant over zijn verwachtingen. Daarna maakt Soteq een offerte op die via een digitaal systeem verstuurd wordt. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of via een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Als Soteq Zonnepanelen een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Soteq Zonnepanelen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Als Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Soteq Zonnepanelen, dan maken die geen deel uit van de Overeenkomst. Tenzij Soteq Zonnepanelen ze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Soteq Zonnepanelen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Soteq Zonnepanelen spant zich in om de Dienst tot het geven van advies naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Ook opereert Soteq Zonnepanelen zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Soteq Zonnepanelen heeft bij de levering van de Dienst tot het geven van advies en de beschikbaarstelling van de App slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken. Dat betekent dat Soteq Zonnepanelen niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. Soteq Zonnepanelen kan niet garanderen dat de gegevens over de zonuren correct en naar volledigheid kunnen worden getoond in de App, aangezien de beschikbaarheid en juistheid van de actuele gegevens afhankelijk is van de kwaliteit van de (privé)internetverbinding van de Klant.
 3. Soteq Zonnepanelen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor bijvoorbeeld het onderhoud, de montage en installatie van de zonnestroomsystemen.
 4. Bij het inschakelen en selectie van derden neemt Soteq Zonnepanelen de nodige zorgvuldigheid in acht. Soteq overlegt met de Klant, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant. Soteq belast ze door.    
 5. De Overeenkomst kan alleen door Soteq Zonnepanelen worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Soteq Zonnepanelen bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant zorgt ervoor dat alle gegevens tijdig worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan Soteq Zonnepanelen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 6. Klant zorgt ervoor dat Soteq Zonnepanelen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant deze afspraak niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn stelt Klant Soteq Zonnepanelen hiervan schriftelijk in gebreke. Soteq Zonnepanelen biedt daarbij een redelijke termijn  om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor reservedakpannen, internetverbinding en een vrije poort.
 9. Als de zegel van de meter moet worden verbroken, zijn de kosten voor Klant.
 10. Bij plaatsing van de installatie op een andere plek dan het dak, vraagt Klant een vergunning aan bij de gemeente. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende wijzigingen van welke aard dan ook.
   

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, gaan Soteq Zonnepanelen en Klant tijdig en in onderling overleg over tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is er sprake van een aanvullende opdracht. Soteq Zonnepanelen en Klant maken over deze aanvullende opdracht vooraf een aparte afspraak over de honorering. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Soteq Zonnepanelen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Soteq Zonnepanelen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. De wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Soteq Zonnepanelen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Soteq Zonnepanelen goede grond vreest dat Klant in die verplichtingen tekortschiet. Mits Soteq Zonnepanelen Klant met een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Soteq Zonnepanelen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Soteq Zonnepanelen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering van zonnestroomsystemen

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand.
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Soteq Zonnepanelen de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Consument hiervoor toestemming aan Soteq Zonnepanelen en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat Consument het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn voor de Klant in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Soteq Zonnepanelen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. Klant kan bij betaling voor Diensten en Producten slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
 4. Klant voldoet de factuur binnen drie dagen na oplevering van de werkende installatie.
 5. Als de App waarmee zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de zonuren bijgehouden kunnen worden, nog niet werkt, doet de installatie het al wel. Een niet-werkende App is geen reden om de factuur niet of niet geheel te voldoen.  
 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Soteq Zonnepanelen mede te delen.
 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Soteq Zonnepanelen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 10 Levering

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Soteq Zonnepanelen de zonnestroomsystemen met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Soteq Zonnepanelen kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Soteq Zonnepanelen is in beginsel 16 (zestien) weken. Indien Soteq Zonnepanelen de zonnestroomsystemen niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Soteq Zonnepanelen is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
 2. Bij verzetten van de installatiedatum kan Klant geen kosten bij Soteq Zonnepanelen in rekening brengen.
 3. Na levering zullen de overeengekomen Diensten zo spoedig mogelijk door Soteq Zonnepanelen uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van de Klant.
 4. Soteq Zonnepanelen is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Soteq Zonnepanelen gaat daarbij zorgvuldig en voorzichtig te werk. Soteq Zonnepanelen kan echter het risico op schade aan de dakpannen gedurende de uitvoering van de Diensten niet voorkomen. Soteq Zonnepanelen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van (reserve)dakpannen en de hiervoor geleden schade.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door blijven in het eigendom van Soteq Zonnepanelen, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.  
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Soteq Zonnepanelen door zaakvorming of anderszins tenietgaat, heeft Soteq Zonnepanelen het recht om een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Soteq Zonnepanelen verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Soteq Zonnepanelen te vestigen. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in Artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht wordt de levertermijn na te komen, is Soteq Zonnepanelen nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Soteq Zonnepanelen enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Soteq Zonnepanelen, verleent Klant de bevoegdheid aan Soteq Zonnepanelen om, als een door Soteq Zonnepanelen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 7. Soteq Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegevens met betrekking tot de zonuren uit de App.
 8. Klant vrijwaart Soteq Zonnepanelen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Klant meldt alle geleden schade aan de woning ten gevolge van de uitvoering van de Diensten, zoals lekkage, bij zijn eigen verzekeraar. De schadeafwikkeling wordt opgelost door tussenkomst van de verzekeraars.
 10. Indien Soteq Zonnepanelen aansprakelijk wordt gehouden, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Soteq Zonnepanelen met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Soteq Zonnepanelen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Soteq Zonnepanelen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Soteq Zonnepanelen.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Soteq Zonnepanelen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Soteq Zonnepanelen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Soteq Zonnepanelen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval gaat Soteq Zonnepanelen over tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Soteq Zonnepanelen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
   

Artikel 14 Garantie

 1. Soteq Zonnepanelen biedt een garantie aan voor de door haar geleverde zonnestroomsystemen. De garantie houdt in dat Soteq Zonnepanelen de fouten naar beste vermogen herstelt en indien nodig kosteloos vervangt. Klant meldt gebreken schriftelijk en zo spoedig mogelijk bij Soteq Zonnepanelen.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de zonnestroomsystemen door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De garantieperiode voor de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de zonnestroomsystemen, onder meer begrepen de installatie en montage, bedraagt een periode van 2 (twee) jaar vanaf het tijdstip van levering.
 5. Soteq Zonnepanelen biedt fabrieksgarantie en vermogensgarantie aan. De periode van deze garanties is onder meer afhankelijk van het type zonnepaneel. Voor de exacte periode raadpleegt Klant de datasheet, zoals wordt meegestuurd bij aangaan van de Overeenkomst.
 6. Indien Soteq Zonnepanelen herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Soteq Zonnepanelen. 
 7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.
   

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering te inspecteren of te doen inspecteren, binnen een zo kort mogelijke termijn. De klant onderzoekt of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Soteq Zonnepanelen te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, meldt Klant uiterlijk binnen één maand schriftelijk bij Soteq Zonnepanelen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Alle Partijen garanderen dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of moet weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt ze slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk als een Partij ze als zodanig aanduidt. Soteq Zonnepanelen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
   

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Soteq Zonnepanelen heeft de rechten en de bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Soteq Zonnepanelen van gegevens. Klant vrijwaart Soteq Zonnepanelen tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, zendt Klant dit schriftelijk aan info@soteq.nl of meldt het telefonisch via +31646142929. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Soteq Zonnepanelen in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Soteq Zonnepanelen heeft het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Soteq Zonnepanelen brengt de Klant hiervan tijdig op de hoogte.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. Als de wijzigingen tot gevolg hebben dat Soteq Zonnepanelen Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Soteq Zonnepanelen en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Soteq Zonnepanelen en de Consument ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Soteq Zonnepanelen en de Zakelijke Klant ontstaan, worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

 

 

 

Klanten reviews